Aktuality » OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE PRO UŽIVATELE

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vážení uživatelé Městské knihovny Louny,

Od 25. května 2018 je účinné nové Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé jako GDPR.

Správce osobních údajů (dále jen knihovna) zpracovává osobní údaje subjektu údajů (dále jen uživatel) za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Knihovna o uživateli uchovává osobní/citlivé údaje za účelem plnění smlouvy a plnění právní povinnosti.

Knihovna o uživateli uchovává povinné identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště), dále služební údaje (číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání), případně nepovinné kontaktní údaje (titul(y), průkaz ZTP, ZTP/P, e-mail(y), telefonní číslo(-a), kontaktní adresa), viz Příloha č. 8 Knihovního řádu.

Povinné identifikační údaje knihovna uchovává za účelem plnění smlouvy, anonymizované služební údaje knihovna uchovává za účelem plnění právní povinnosti (statistické výkazy knihovny).

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům – to znamená, že má právo od knihovny získat informaci, jakým způsobem se jeho osobní údaje zpracovávají. Na základě žádosti má právo osobní údaje doplnit, v případě změny osobních údajů má povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit knihovně.

Uživatel má právo na výmaz – to znamená, že má právo na výmaz osobních údajů, které je knihovna oprávněna zpracovávat jen po dobu, kdy bude čtenářem knihovny a je povinna je zlikvidovat nejpozději do 3 měsíců po ukončení čtenářova členství.

Uživatel má právo omezit zpracování – to znamená, že má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy je s nimi nakládáno v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty, a o právu vznést námitku.

Uživatel má právo získat své údaje ve strojově čitelné podobě, viz Příloha č. 5 Knihovního řádu.

Knihovna o uživateli uchovává osobní údaje v papírové i elektronické podobě. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům v rámci čtenářského konta nebo se obrátí na odpovědného zaměstnance knihovny.

Knihovna uchovává povinné identifikační údaje a služební údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté, po skončení této doby jsou údaje uživatele anonymizovány.

K osobním údajům uživatelů má dále přístup zpracovatel osobních údajů (LANius s.r.o. – poskytovatel knihovního systému) a správce IT (ICOMP COMPUTER s.r.o.). K osobním údajům uživatelů má dále přístup právní zástupce knihovny (JUDr. Karel David), pokud nastanou právní důvody upomínacího řízení.

V případě dotazů se může uživatel obrátit na obsluhu oddělení, případně na odpovědného zaměstnance (Mgr. Ondřej Kunc, mail: kunc@mkl.cz).

V případě, že bude uživatel nespokojen se zpracováním svých osobních údajů knihovnou, může podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Knihovna jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro knihovnu vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

  • ID datové schránky: 5b36car
  • adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  • telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
  • e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

 

V Lounech dne 23. května 2018

Mgr. Dagmar Kučerová

ředitelka Městské knihovny Louny