Druhý věk » Předměty » Umělá inteligence

Umělá inteligence

Umělá inteligence v současnosti a její praktické využití

 

Lektor:

Martin Vaňo

 

Termíny výuky LETNÍ semestr:

19. 2., 18. 3., 27. 5., 24. 6. - v čase 17.30 - 19.30 hodin v kongresovém sále knihovny

Pozor - termín 24. 6. je náhradní termín za hodinu 29. 4.


Termíny výuky ZIMNÍ semestr:

9. 10., 30. 10., 27. 11., 15. 1. - v čase 17.30 - 19.30 hodin v kongresovém sále knihovny

 

Anotace letní semestr:

Budoucnost umělé inteligence

Série čtyř přednášek pokračuje tématy z prvního semestru a rozšiřuje je o nejnovější poznatky.

První přednáška hovoří o umělé inteligenci (AI) a bezpečnosti. AI se stále více využívá v oblasti bezpečnosti. AI může být použita k detekci a prevenci kriminality, k ochraně kritické infrastruktury a k zajištění bezpečnosti na internetu. V této přednášce se seznámíme s aplikacemi AI v bezpečnosti a jejím potenciálem zlepšit bezpečnost společnosti.

Ve druhé přednášce se budeme bavit o budoucnosti práce. Umělá inteligence má potenciál zásadně změnit způsob, jakým pracujeme. Může být použita k automatizaci některých úkolů, které jsou v současné době prováděny lidmi. To může vést k úbytku pracovních míst v některých odvětvích, ale také k vytvoření nových pracovních míst v jiných odvětvích, jako je vývoj a údržba AI systémů. V této přednášce se seznámíme s potenciálním dopadem AI na trh práce a s tím, jak se na něj můžeme připravit.

Třetí přednáška bude pojednávat o vlivu umělé inteligence na lidskou společnost. AI má potenciál zásadně změnit naši společnost. Může být použita k zlepšení našeho života v mnoha oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání, doprava a bezpečnost. V této přednášce se budeme zabývat potenciálními dopady AI na lidskou společnost a s tím, jak můžeme zajistit, aby AI byla využívána k prospěchu všech.

Poslední přednáška bude mít zdánlivě filosofické téma: Umělá inteligence a umělá mysl. AI vyvolává řadu filozofických otázek. Jaká je povaha inteligence? Jsou stroje schopny myslet? Jaké jsou etické důsledky AI? V této přednášce se seznámíme s filozofickými otázkami souvisejícími s AI a diskutujeme o jejich možných odpovědích.

 

Anotace zimní semestr:

Série čtyř přednášek se zaměřuje na přiblížení aktuálního stavu a využití umělé inteligence (dále UI) ve společnosti.

První přednáška poskytuje úvod do problematiky a představuje základní koncepty UI, jako jsou neuronové sítě a hluboké učení. Umělou inteligenci si také probereme z hlediska vědy, techniky, filozofie a etiky.

Druhá přednáška se zabývá využitím UI v umění, kde se stále více využívá pro tvorbu nových uměleckých děl a experimentování s novými uměleckými technikami. Dále se podíváme na tvorbu textů a překladů, a na to jak tyto nástroje využít pro vlastní vzdělávání či tvorbu.

Třetí přednáška se zaměřuje na etické aspekty UI. Tento modul se zabývá problematikou ochrany soukromí a bezpečnosti dat využívaných k trénování UI. Dále se dotýká otázek autonomních systémů a jejich případného dopadu na lidskou pracovní sílu, a to včetně autonomních zbraní, které představují obrovské riziko.

Poslední přednáška představuje vizi budoucnosti UI a diskutuje o potenciálních výzvách a přínosech, které nám tato technologie může přinést do budoucna. Shrnuje možnosti rozvoje UI ve spolupráci s lidmi v oblastech jako zdravotnictví, výzkum a vývoj a také jak může ovlivnit každodenní život každého jednotlivce.

V každé přednášce jsou prezentovány nejnovější příklady úspěšného využití UI a je rozebírán jejich praktický přínos pro společnost. Zároveň na konci každé přednášky bude probíhat cvičení, během kterého si studenti vyzkouší práci s nástroji, využívajícími UI. Po skončení série přednášek budou posluchači schopni lépe porozumět tomu, co umělá inteligence je, jak se již využívá a jaké jsou možnosti a výzvy při jejím dalším rozvoji.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně (4 přednášky)
  • délka přednášky: 2 hodiny
  • maximální kapacita ve skupině: 33 studentů

 

Cena kurzu: 450 Kč / semestr


Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.