Sociální služba

Sociální služba

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věci a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o sociálních službách") a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl dne 28.5.2010 podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních službách a na základě žádosti o registraci sociálních služeb č. ev. 89127/2010 podané dne 14.5.2010 žadatelem Městská knihovna Louny, příspěvková organizace se sídlem Mírové náměstí 1, 440 01 Louny (dále jen „poskytovatel") o registraci sociální služby: sociálně terapeutické dílny.

Městská knihovna Louny zahájila poskytování této služby dne 1. 8. 2010

Forma poskytování:

ambulantní

Max. denní kapacita:

individuální - 3 uživatelé, skupinová - 15 uživatelů


Okruh osob:

Okruhem osob, kterým je služba určena, jsou osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (kombinovaným se rozumí mentální postižení spolu se zdravotním postižením, vyjma osob imobilních a s těžkými smyslovými vadami, např. hluchoslepých) ve věku od 16 do 64 let, které mají I. – III. stupeň invalidity nebo jsou v řízení o přiznání invalidity, a které se zároveň chtějí pracovně uplatnit na otevřeném trhu práce, chráněném trhu práce či jako dobrovolníci a nemají:

 • dostatečné dovednosti a návyky
 • dostačující představu o tom, co pracovní uplatnění obnáší
 • dostačující motivaci k tomu, aby měly snahu se pracovně uplatnit

Do okruhu osob nepatří:

Služba se neposkytuje osobám z vybraných cílových skupin, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní dohled, stálou lékařskou a ošetřovatelskou péči a osobám imobilním.


Místa poskytování:

Městská knihovna Louny
Mírové náměstí 1, 440 01 Louny

Klub(ovna) Luna
SNP 2206, 440 01 Louny


Název zařízení:

Sociálně terapeutická dílna Jeroným


Cíle služby:

 • Motivovat uživatele k tomu, aby se snažili najít pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, chráněném trhu práce či jako dobrovolníci.
 • Pomoci uživatelům adaptovat se v novém prostředí, naučit se komunikovat s hosty, pracovníky knihovny, ostatními uživateli a dalšími osobami.
 • Pomoci uživatelům zvládat základní hygienické návyky a péči o vlastní osobu např. samostatně se převléknout z civilního do pracovního oděvu a naopak.
 • Pomoci uživatelům naučit se připravit jednoduché studené jídlo, uvařit čaj či kávu, ohřát si jídlo v mikrovlnné troubě či se samostatně najíst.
 • Pomoci uživatelům získat potřebné pracovní dovednosti a naučit se konkrétním pracovním postupům.
 • Zprostředkovat uživatelům kontakt s různými zaměstnavateli, pracovními prostředími a pracovními pozicemi.
 • Dovést uživatele k poznání, co vše obnáší různé pracovní pozice, jaké k tomu potřebují dovednosti, schopnosti a znalosti, a co vše je potřeba udělat proto, aby určité pracovní místo uživatelé získali.

Zásady poskytování sociální služby:

1) Dodržování a ochrana práv

 • respektujeme a dodržujeme lidská práva
 • nepřipouštíme žádnou formu diskriminace
 • respektujeme důstojnost každého občana bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, zdravotní stav, sexuální orientaci, politické či jiné smýšlení, majetek, rod nebo jiné postavení
 • dbáme na to, aby nedocházelo k porušování práv uživatele, aby žádný z uživatelů nebyl ponižován, podceňován či zesměšňován


2) Respektování volby a svobodného rozhodování

 • respektujeme vlastní volbu a rozhodnutí uživatele
 • přizpůsobujeme poskytování služby potřebám uživatele
 • jsme schopni poradit, prodiskutovat klady a zápory, nepřesvědčujeme


3) Respektování soukromí

 • neporušujeme soukromí


4) Individuální plánování partnerství a spolupráce

 • službu poskytujeme na základě individuálního plánu a osobních cílů uživatelů
 • nasloucháme potřebám a obavám
 • uživatel má právo požádat o radu či pomoc
 • službu přizpůsobujeme přáním a potřebám uživatele
 • uživatel je pro nás partnerem, spolupracujeme s rodinnými příslušníky, veřejnou správou, veřejností a dalšími odborníky

Základní činnosti při poskytování služby STD se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Základní činnosti se při poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny zajišťují v rozsahu těchto úkonů dle ustanovení § 32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

1) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

a) pomoc při běžných úkonech osobní hygieny       

Pracovníci pomáhají uživatelům s dodržováním osobní hygieny při nácvikových činnostech, uživatelé při nácviku v kavárně používají pomůcky pro manipulaci s potravinami, před činnostmi si myjí ruce mýdlem, po vynesení odpadků, použití toalety či vybalování zboží si myjí ruce ad. Pokud uživatelé tyto úkony nezvládají samostatně, pracovníci s nimi tyto úkony nacvičují, aby uživatelé dosáhli co největší soběstačnosti.

2) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

b) pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.
Uživatelé mají s ohledem na dobu trvání jejich pobytu v sociálně terapeutické dílně přestávky a možnost zakoupit si občerstvení, uvařit si vlastní čaj, kávu, či si ohřát přinesený oběd v mikrovlnné troubě. Pracovníci pomáhají uživatelům s nácvikem přípravy stravy (obsluha mikrovlnné trouby, příprava studených pokrmů, obsluha rychlovarné konvice ad.) i se stravováním (pokud by uživatel nebyl schopen se sám najíst), aby uživatelé byli v těchto činnostech, co možná nejvíce samostatní a soběstační.

3) nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

a) nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.
Uživatelé se před nácvikem v kavárně převlékají do pracovních trik, berou si pracovní zástěru a vizitku se svým jménem. Pracovníci uživatelům pomáhají v nácviku těchto úkonů, pokud je sami nezvládají nebo k dodržování tohoto postupu, pokud se umějí obléci sami, aby si osvojili pracovní návyky.

b) nácvik přesunu na vozík a z vozíku.
Vzhledem k negativnímu vymezení okruhu osob není tato činnost součástí naší služby.

4) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

a) nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností.
Motorické schopnosti si uživatelé procvičují a upevňují při přípravě studených pokrmů a manipulaci s potravinami v kavárně. Psychické a sociální dovednosti získávají a své schopnosti posilují prostřednictvím nácviku jednání v různých životních situacích např. reklamace zboží, jednání na úřadě ad.,  v rámci komunikace. Sociální dovednosti získávají a své schopnosti si upevňují v kavárně a při práci s knižním fondem., kde komunikují a spolupracují s ostatními pracovníky knihovny, kde jsou v kontaktu se čtenáři a hosty kavárny. Prostřednictvím všech nácvikových činností uživatelé získávají především nové pracovní dovednosti.

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Pracovníci zprostředkovávají setkání uživatelů se zaměstnavateli. Navštěvují různé organizace, seznamují uživatele s různými pracovními pozicemi, pracovním prostředím a podmínkami, které by museli splnit, aby se na těchto pracovních pozicích mohli uplatnit.


Časový rozsah poskytované služby:

Pondělí: 9,00 - 19,00
Úterý: 9,00 - 17,00
Středa: 9,00 - 17,00
Čtvrtek: 9,00 - 17,00
Pátek: 9,00 - 17,00

V jiný čas dle dohody.