Knihovna » Knihovní řád » Smlouva o výpůjčce elektronické čtečky knih

Smlouva o výpůjčce elektronické čtečky knih

SMLOUVA O VÝPŮJČCE ELEKTRONICKÉ ČTEČKY KNIH


1.    SMLUVNÍ STRANY:

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace (dále jen MKL)

sídlo:Mírové náměstí 1, 440 01 Louny

IČ: 65108477

jednající: Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka (dále jen půjčitel)

a

Jméno............................. Příjmení........................................... r. č.:.......................................

 

bytem......................................................................................................................................

 

číslo čtenářského průkazu:............................................. dále jen vypůjčitel)

2.    SMLUVNÍ PODMÍNKY:

2.1  Uzavřením této smlouvy se půjčitel zavazuje přenechat vypůjčiteli k užívání níže specifikovanou elektronickou čtečku knih (dále jen věc) a vypůjčitel je oprávněn tuto věc za dodržení níže stanovených podmínek a zásad provozu po stanovenou dobu užívat. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí Knihovním řádem MKL ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy a ustanovením § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

2.2  Tato služba je poskytována v souladu s části třetí, bodu 7, Knihovního řádu MKL, tj. jako experimentální službu, jejíž poskytování může knihovna dle svého uvážení kdykoli přerušit či zastavit i bez předchozího upozornění.

2.3  Půjčování elektronických čteček knih je umožněno registrovanému uživateli MKL splňujícím následující podmínky:

·         věk 18 let a více,

·         platný čtenářský průkaz,

·         členství v MKL alespoň 1 rok,

·         není v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti vůči půjčiteli (knihovní jednotky nevrácené ve stanovené výpůjční lhůtě, nezaplacené upomínací výlohy, náhrady škod a ztrát),

·         nebyl v prodlení s vrácením knih či jiných nosičů po dobu jednoho roku před uzavřením této smlouvy,

·         nemá v době uzavření smlouvy již uzavřenu jinou smlouvu o vypůjčení jiné elektronické čtečky knih.

2.4  Služba je poskytována bezplatně.

2.5  Vypůjčitel je povinen věc opatrovat s péčí řádného hospodáře a dbát, s přihlédnutím k její povaze, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit věc před ztrátou a zcizením a dodržovat pokyny půjčitele.

2.6  Vypůjčitel bere na vědomí, že hodnota zapůjčené věci je 5.132,- Kč. Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, je povinen tuto cenu půjčiteli uhradit.

2.7  Pokud na vypůjčené věci vznikne vada nebo nebude vráceno příslušenství, zaplatí vypůjčitel náhradu v této výši:

·         paměťová karta Kingston Micro SDHC 4GB Class 4....... 200,- Kč

·         nabíječka............................................................................ 299,- Kč

·         pouzdro.............................................................................. 300,- Kč

2.8  Výpůjční doba činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce. Výpůjční dobu nelze prodlužovat.

2.9  Vypůjčitel je povinen věc vrátit v místě sídla půjčitele v plně funkčním stavu a nabitým adaptérem, aby bylo možno ověřit její funkčnost. Není-li možno ověřit funkčnost čtečky, půjčitel její vrácení nepřijme.

2.10    Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží půjčitel a jeden vypůjčitel.

3.    SPECIFIKACE VYPŮJČENÉ VĚCI:

Typ zapůjčené čtečky: Pocketbook PRO 602 GRAFIT

Inventární číslo: DDHM000-000-894

Příslušenství: paměťová karta Kingston Micro SDHC 4GB Class 4, nabíječka, pouzdro

Výpůjční doba do: ……………………

V Lounech dne............................................................                         V Lounech dne...........................    

Za půjčitele     ............................................................ Vypůjčitel        ...................................................

Výše uvedená věc vrácena bez závad dne ……………………………………

Za půjčitele                                                ……………………………………