Knihovna » Knihovní řád » Přehled knihovnických služeb poskytovaných MKL

Přehled knihovnických služeb poskytovaných MKL

Příloha č. 1 – Přehled knihovnických služeb poskytovaných MKL


Název služby

Charakteristika služby

Komu

Poznámka

Prezenční půjčování do studovny

Půjčování knihovních jednotek z volného výběru a z příručního fondu

Všem uživatelům

Zdarma

Prezenční půjčování elektronické čtečky knih

Půjčování elektronické čtečky knih do studovny

Registrovanému uživateli staršímu 15 let věku s platným čtenářským průkazem

Zdarma; registrace placená

Absenční půjčování

Půjčování knihovních jednotek z fondu MKL mimo budovu MKL

Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem

Zdarma; registrace placená

Absenční půjčování elektronické čtečky knih

Půjčování přenosné elektronické čtečky knih mimo budovu MKL (viz Smlouva o výpůjčce elektronické čtečky knih)

Registrovanému uživateli staršímu 18 let s platným čtenářským průkazem, který je v den výpůjčky registrován v knihovně alespoň jeden rok

Zdarma; registrace placená

Meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS)

Půjčování knihovních jednotek a zprostředkování kopií z fondů jiných knihoven v ČR a v zahraničí v případě, že takovou knihovní jednotku MKL nemá ve svém fondu

Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem, knihovně v ČR vedené v evidenci podle knihovního zákona, knihovně v zahraničí

Placená služba podle Ceníku placených služeb a poplatků MKL (dále jen Ceník MKL)

Prezenční půjčování MVS

Půjčování knihovních jednotek MKL zprostředkovaných do studovny MKL

Všem uživatelům

Zdarma; MVS placená podle Ceníku MKL

Absenční půjčování MVS

Půjčování knihovních jednotek MKL zprostředkovaných mimo budovu MKL

Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem

Zdarma; registrace placená

Poradenské a informační služby

Poskytování ústních informací

Jakémukoliv uživateli / tazateli

Zdarma

Rešeršní služby

Poskytnutí soupisu literatury (bibliografie) na vyžádané téma

Uživateli na základě smlouvy

Placená služba podle Ceníku MKL

Reprografické služby

Zhotovování rozmnoženin a dalších kopií z knihovních jednotek z fondů MKL nebo MKL zprostředkovaných

Uživateli na základě objednávky

Placená služba podle Ceníku MKL

Přístup na internet – pevné spojení

Zpřístupnění tzv. veřejného internetu ve studovně na technickém zařízení MKL (část 10, Knihovního řádu Městské knihovny Louny)

Všem uživatelům

Zdarma

Přístup na internet - bezdrátové spojení – wi-fi připojení

Zpřístupnění tzv. veřejného internetu na vneseném technickém zařízení v prostorách MKL

Všem uživatelům

Zdarma

Přístup do databází

Zpřístupnění databází a dalších elektronických zdrojů

Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem

Zdarma; registrace placená

Konzultační služby

Odborná konzultace na objednávku, práce s PC

Všem uživatelům

Placená služba podle Ceníku MKL

 

Příloha platná od 1. července 2014.